Millora del sanejament de les aigües residuals a Roses

L’ACA i el Consorci de la Costa Brava milloraran el sanejament a Roses amb la remodelació del bombament central d’aigües residuals i l’ampliació del pretractament de l’Estació depuradora. El projecte té per objectiu solucionar la problemàtica que representa la generació de residus provinent de la xarxa de sanejament a l’estació de bombament i les molèsties i males olors que aquesta acumulació generen. Per completar la millora, està previst adequar també el pretractament de l’estació depuradora a les noves condicions de funcionament. L’actuació consistirà en la implantació d’un nou sistema de desbast amb tamisos autonetejants de 6 mm que substituiran els actuals de tan sols 3 mm, per poder fer front a l’augment de sòlids provinents de l’estació de bombament i augmentar la capacitat del pretractament.

Mitjà