Sessió ordinària de ple del mes de maig

Roses esta en aquest moments celebrant un ple que compte amb 15 punts en l’ordre del dia, el primer i el segon com sempre les aprovacions de les actes anteriors el tercer la informació d'alcaldia el quart l’aprovació de la rectificació de l'inventari municipal de béns i drets del municipi de Roses, el cinquè l’aprovació definitiva projecte executiu per a l'adequació de la instal·lació de climatització del local social de la Casa del Mar, el sisè suspendre la tramitació de la petició de responsabilitat contractual per incompliment de l'acta de cessió anticipada de terrenys del sud 1. El setè l’informe control permanent pla anual de subvencions exercici 2019. El vuitè retre comptes al ple de l’execució pressupost_1r trimestre 2022. El novè proposar els dies de festes locals a Roses any 2023. El desè l’acord sobre les al·legacions presentades en el marc de l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal de l'activitat hostalera i comercial de Roses. L’onzè ratificar la inclusió dels punts 12 i 13 el que tractaran l’aprovació de les bases programa 29 subvencions associacions i la moció que presenta el grup municipal de jxr en suport als jutges de pau. I tancaran la sessió els assumptes urgents i els precs i preguntes. Dema dijous podran veure integra la sessió plenària a Empordà Televisió

TAMBÉ ET POT INTERESSAR