Els comerços i establiments poden sol·licitar a partir de demà el segell de qualitat Stop Covid-19

A través d’una declaració responsable, el comerç o establiment amb atenció al públic garanteixen que compleix totes les normatives L’objectiu és donar seguretat i confiança tan als clients com als treballadors A partir de demà, els establiments i comerços de la ciutat amb atenció al públic ja poden sol·licitar el segell de qualitat Stop Covid-19. Els passos per a sol·licitar-lo son els següents: -Cada interessat pot presentar una sol·licitud per establiment amb atenció al públic. Cada sol·licitud ha de fer referència a un sol establiment. -La sol·licitud del segell s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la instància específica, accessible des de la seu electrònica de l’Ajuntament de Figueres, i acompanyada de la documentació següent: - Alta IAE – Model 036 o 037 - Declaració responsable de totes les instal·lacions i mesures sanitàries adoptades per l'establiment, i compliment de la normativa aprovada durant l’estat d’alarma pel que fa a mesures organitzatives, tècniques i de protecció, tenint en compte les particularitat del sector al qual pertany. -El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de l’Ajuntament de Figueres, i finalitzarà el 30 de juny de 2020. En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, es farà un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció de la notificació per esmenar-ho. En el cas que no s’esmeni dins d’aquest termini El segell de qualitat serà repartit a través de l’Àrea de Promoció Econòmica.